שירותים משפטיים דיגיטליים לאסירים/ות ומשפחותיהם

תנאי שימוש באתר

מטרת האתר היא להנגיש את השירותים משפטיים, לספק לגולשים מידע משפטי איכותי ומידע אודות השירותים הייחודים אותם מציע משרדה של עורכת הדין לירז מאיר ועורכי דין נוספים.
האתר מהווה פלטפורמה לרכישת מוצרים ושירותים ביניהם, מזכירות, שליחויות, ביצוע תשלומים והפקדות, איתור והנגשת מידע ללקוחות, סיוע באיתור עורך דין ושירותים (להלן: “השירותים/ המוצרים”).
כל השירותים ניתנים בכפוף לכל דין, לנוהלי שירות בתי הסוהר (להלן: שב”ס) ולמשטרת ישראל. מובהר כי אף אחד מהשירותים או מוצרים המוצעים באתר, אינו מהווה שירות משפטי ו/או יעוץ משפטי ואין בשירותים אלה אלא לשפר את הנגישות של המשתמש וכן נגישות למידע זמין.

כללי

 1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 2. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המשתמש לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או את הזמנת המוצרים ו/או השירותים מן האתר ומעידים על הסכמת המזמין ו/או המשתמש, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר וללא כל הסתייגות.
 3. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו’) כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
 4. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.
 5. אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה. כמו כן, האתר שומר את זכותו לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו באתר. על כן, מומלץ לבקר בעמוד התקנון בעת כל הכניסה לאתר.
 6. הנהלת האתר עושה כמיטב יכולתה להציג את המידע השלם והמקיף ביותר אודות השירותים והמוצרים.
 7. חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והאתר, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.
 8. השימוש באתר מיועד לבעלי כשירות משפטית מגיל 18 בלבד. פעולת של קטין מתחת לגיל 18 מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס.
 9. משמעותה של המילה” פעולה” בתקנון זה הינה עיון באתר ו/או הרשמה באתר ו/או רכישת מוצר באתר.
 10. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון
 11. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

טעות סופר בתיאור המוצר ו/או השירות והמידע לא תחייב את האתר.

 1. תמונות באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. ככל שמוצגים מוצרים או המחשה לשירותים הניתנים, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצר או השירות, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר או השירות במציאות.
 2. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.
 3. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי האתר הוא המועד הקובע לכל דבר.

הרשמה לאתר

 1. הגלישה באתר והעיון בו אינם דורשים הרשמה, והוא פתוח לכל גולש.
 2. על גולש המזין פרטיו באתר תוחלנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון זה (״השארת פרטים”).
 3. אין להשאיר פרטיו של אדם אחר באתר שלא בהסכמתו או ללא נוכחותו מול המסך בשעת השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון.
 4. על מנת לבצע הזמנה של שירותים ו/או מוצרים על המזמין להירשם באתר באמצעות טופס הרשמה מקוון, וחתימה על ייפוי כוח.
 5. כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, בין היתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בעל כרטיס אשראי תקף ,שהונפק ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי (לעיל ולהלן: “המזמין/המשתמש”).
 6. הרישום הינו חד פעמי, כאשר לאחריו המזמין לא יידרש לשוב ולהירשם בכל פעם מחדש בעת ביצוע הרכישה.
 7. בעת הרישום באתר על המזמין להזין שם משתמש וסיסמא וכן את כתובת הדואר האלקטרוני שלו. במידה וישכח המזמין את הסיסמא, תשלח אליו הסיסמא הקיימת כפי שהוזנה בעת הרישום הראשוני באתר לכתובת הדוא”ל אשר הוזנה באתר.
 8. בעתיד אם וכאשר יבקש המזמין לרכוש מוצרים ו/או שירותים נוספים, יזוהה המזמין לפי שם המזמין והסיסמא שבחר.
 9. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לנתונים אשר ימולאו על ידי המזמין בטופס הרישום המקוון במצוי באתר.
 10. הנהלת האתר רשאית לדרוש פרטי זיהוי נוספים.
 11. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
  ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
  הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
  מסירת פרטים שגויים במתכוון;
  ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;
  כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

רכישת מוצרים ושירותים באתר

 1. רכישת המוצרים ו/או השירותים תתבצע באמצעות הוספת מוצרים/שירותים לסל הקניות, לאחר הוספת מוצרים/שירותים לסל הקניות יזין המזמין בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך ההזמנה את פרטי המזמין הבאים:
  שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, בנוסף יש למסור את פרטי המוטב ו/או מקבל ההזמנה, שם פרטי, שם משפחה, ת.ז, מס’ אסיר , מס’ קנטינה וכל פרט מזהה אחר שיש בידיו לסייע למבצע המשלוח או נותן השירות לאתר בקלות את האדם ו/או הנכס אליו מתבצעת מסירת ההזמנה, לרבות הערות ומידע בנוגע לפעולת השילוח ו/או במידה ומקבל ההזמנה/השירות סרב לקבלם, מכל סיבה שהיא.
 2. השדות המסומנים בכוכבית קיימת חובה למלאם ובלעדיהם לא תתאפשר השלמת ההזמנה.
 3. על מנת למנוע כל אפשרות של תקלה במשלוח וביצוע השירות המבקש על המזמין למסור רק פרטים מלאים, מדויקים ונכונים.
 4. בעת פעולת השלמת ההזמנה יאשר המזמין את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסר.
 5. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה וזאת לשם ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות ועל כן יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
 6. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר.
 7. הנתונים הנמסרים בעת השארת פרטים באתר יישמרו במאגר המידע שבבעלות האתר. מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה לבדוק ייתכנות למתן שירות משפטי או לבצע פעולות אחרות.
 8. האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
 9. בכפוף להסכמת הגולש, השארת פרטים באתר כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס להצעות, עדכונים ותוכן המוצעים למשתמשים אשר השאירו פרטים באתר.
 10. אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי) כאמור, מהווה את הסכמתו של הגולש למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40) התשס”ח – 2008.
 11. מובהר כי באפשרות הנרשם להסיר עצמו בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על “להסרה מרשימת התפוצה” או באמצעות פנייה לאתר בדוא”ל, טלפון, פקס או מסרון. כל עוד לא הסיר עצמו הנרשם מרשימת הדיוור כאמור, רשאי האתר, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לנרשם דיוור ישיר כאמור.
 12. האתר רשאי לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי לכניסה לאתר ובכלל זה התחברות לאתר דרך הפייסבוק ו/או רשת חברתית אחרת ו/או פלטפורמה אחרת.
 13. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר ו/או השירות על ידי המזמין יחשב לביצוע הזמנה (להלן:”ההזמנה”) עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי או כל אמצעי תשלום אחר ורק לאחר אישור חברת האשראי ו/או לאחר קבלת אישור מהגורם הרלוונטי כפי שיובהר להלן, הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה, חיוב הלקוח עבור המוצר יבוצע דרך כרטיס האשראי ו/או דרך אמצעי תשלום אחר כפי שיבואר להלן והכל בכפוף להימצאות המוצרים במלאי האתר והאתר וזמינות השירותים.
 14. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי המזמין, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות

אופן ביצוע התשלום עבור ההזמנה

 1. התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות חשבון בשירות “ארנק אלקטרוני” כדוגמת payboox (פיי-בוקס) ואחרים וכל שירות דומה, כפי שיהיה זמין לשימוש באתר, מעת לעת לפי שיקול דעתה של הנהלת האתר.
 2. המזמין יתבקש למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו. אם החליט המזמין לשלם באמצעות ארנק אלקטרוני או אמצעי תשלום אחר, האתר תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מהגורם הרלוונטי. השימוש וקבלת האישור מכל גורם רלוונטי כפופים לתנאי השימוש של אתר הגורם הרלוונטי.
 3. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.
 4. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אל המזמין אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים ו/או השירותים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו בהנהלת האתר.
 5. מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע הנהלת האתר בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמש המזמין, תינתן הודעה מתאימה למזמין כי ההזמנה אושרה וחשבונו יחויב בעלות השירות.
 6. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי או כל אמצעי תשלום אחר שיהיה באותה עת, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך והנהלת האתר תיצור קשר עם המזמין לשם השלמת העסקה או ביטולה.
 7. אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי וזמינות השירותים במועד האספקה המבוקש ו/במועד ההזמנה. אם לא צוין, כי המוצר ו/או השירות אינו קיים במלאי והמוצר ו/או השירות לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למזמין כל סכום ששולם אם שולם להנהלת האתר ו/או תבטל את החיוב אם בוצע בגין פעולת הרכישה.
 8. יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי ושהשירות זמין, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו, במקרים אלו תבוטל העסקה ולמזמין לא תהה כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח.
 9. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה על ידי חברת האשראי או שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר שאושר.
 10. במידה והמזמין חויב בטעות על ידי חברת האשראי, על המזמין להודיע להנהלת האתר על מנת לבצע זיכוי בהתאם.

שינויים באתר, תקלות והפסקות שירות

 1. האתר יוכל לשנות מעת לעת את מבנהו או מראהו או עיצובו ואת היקפם וזמינותם של השירותים באתר. כמו כן, האתר רשאי לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים על פי החלטתו. יובהר כי האתר רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש.
 2. שינויים כאמור יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים טכנולוגיים או משפטיים ואחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו”ב. לא תהיה לגולשים או לנרשמים באתר כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, האתר רשאי בכל עת להפסיק את מתן שירותיו, כולם או מקצתם, לפי שיקול דעתו הבלעדי. עם הפסקת מתן שירות או שירותים האתר יחזיק את החומר הכלול בשירות שהופסק למשך זמן שיקבע בשיקול דעתו הבלעדי ולאחר מכן יהיה רשאי למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה על כך.

אספקה והובלת המוצרים ו/או השירותים

 1. אספקת המוצר ו/או השירות ע”י האתר יעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי ו/או מאת חשבון הארנק האלקטרוני, כלומר המוצר ו/או השירות שולם, כמפורט לעיל, המוצר ו/או השירות יסופקו על פי פרטי המשלוח שהמזמין הקליד ו/או מסר בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון.
 2. האתר מתחייב לספק את הסחורה ו/או השירות במסגרת זמן האספקה ליעד המבוקש ויעשה כמיטב יכולתו כי המוצר יגיע במהירות.
 3. הנהלת האתר תפעל כמיטב יכולתה לספק את המוצרים ו/או השירותים במהירות והמוצרים על פי מדיניות האתר. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
 4. המשלוחים ושליחויות שיסופקו באמצעות חברת המשלוחים ו/או שליחויות מטעם הנהלת האתר הינם בהתאם לתנאי חברת המשלוחים או השליחויות, אזורי החלוקה של חברת המשלוחים או השליחויות ובתאום מראש עם מקבל ההזמנה.
 5. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים ו/או השליחויות לבצע את המשלוח מכל סיבה שהיא, הנהלת האתר תודיע למזמין ותפעל למציאת פתרון חלופי אשר יענה לרצון שני הצדדים.
 6. במקרים בהם מסופקים המוצרים ו/או השירותים באמצעות דואר ישראל ו/או ספקים צד ג’ נוספים ואחרים, השירותים ו/או מוצרים יישלחו בכפוף לזמן האספקה של דואר ישראל ו/או ספקים אחרים אינם ניתנים לבקרה ולשליטה על ידי הנהלת האתר ו/או הספקים.
 7. מועדי האספקה המצוינים באתר ולעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מן המלאי של האתר ו/או מן המלאי של הספק הרלוונטי.
 8. המשלוחים ושליחויות מבוצעים על ידי חברת שליחויות, באמצעותה תבוצע ההובלה של המוצרים ואספקת השירותים. תנאי חברת השליחויות יחייבו את המזמין.
 9. דמי המשלוח – בנוסף למחיר המוצרים ו/או שירותים שהוזמנו, יושת על המזמין תשלום של דמי משלוח, סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה בהתאם לדרך השילוח אותה בחר המזמין, אלא אם כן צוין אחרת.
 10. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר/שירות. במכירה בתשלומים באמצעות בכרטיס אשראי ו/או באמצעות אמצעי תשלום אחר. האתר רשאי לגבות את דמי המשלוח עם חיוב התשלום הראשון.
 11. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של המוצרים ו/או שירותים אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן:
  כח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמה, מבצע צבאי, מגפה, סגרים, מבצע חרום ו/או נזקי טבע ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר כגון שביתות והשבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה או הובלת מוצר.
  כל סיבה שאינה בשליטת האתר ו/או האתר.
  מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.
 12. זמני אספקת המוצרים המצוינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’ לא כולל ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג).
 13. על המזמין להודיע מיידית לאתר אם המוצר ו/או השירות לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר, במקרה כזה זמן האספקה החדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש.
 14. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים, במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, המזמין יישא בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

ביטול רכישה מצד המזמין

 1. המזמין רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו.
 2. מבלי לגרוע מהאמור:
  ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב לכתובת הדוא”ל contact@hakantina.com
 3. ביטול עסקה ע”י המזמין לא תתאפשר לאחר אישור הזמנת השירות.

ביטול רכישה מצד האתר

 1. האתר יהא רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
 2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והאתר ימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם ולא סופק או בוצע.
 3. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
 4. במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי ו/או השירות אינו זמין, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

זכויות יוצרים

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של האתר בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.
 2. זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
 3. זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (www.hakantina.com ) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של האתר. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
 4. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי הגולשים לאתר.
 5. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה: סימון זכויות היוצרים ,© או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.
 6. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.
 7. הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרה זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.

העדר ייעוץ

 1. האמור באתר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי פרטני מעורך דין, אינו מתאים לנסיבותיו הספציפיות של כל מקרה ומקרה והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי. כל פעולה שנעשית על פי המידע באתר הינה על אחריות עושה הפעולה בלבד. מכל מקום, עצם השימוש באמור באתר זה אינו יוצר יחסי עו”ד לקוח בדרך כלשהי.
 2. יודגש כי אין להסתמך על מידע שהתקבל באתר לצורך קבלת החלטות בנושאים משפטיים, עסקיים, מקצועיים, ממוניים, מחשובים, אישיים או כספיים בין בהיותם אישיים לשימושך הפרטי ו/או לשימוש מסחרי.
 3. המידע על שירותי האתר מופיע לצורכי הסבר כללי. ייתכנו שינויים, הבדלים וכיו”ב בין השירות, כפי שהוא מוסבר ומופיע באתר, לבין השירות שיציעו עורכי הדין.
 4. מידע ומצגים באתר, שמקורם בשותפיו של האתר, נמצאים באחריותם הבלעדית של השותפים כאמור, ועל כן מובן שלאתר אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין האתר ערב למידת הדיוק של מידע זה.

אחריות

 1. האתר (ו/או מי מטעמו) אינו נושא במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא, על תיקונם, הרכבתם ו/או החלפתם ו/או התאמתם ו/או שינויים של המוצרים ו/או השירותים.
 2. האתר (ו/או מי מטעמו) אינו נושא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי האתר עושה ויעשה כמיטב יכולתו לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.
 3. האתר (ו/או מי מטעמו) אינה נושא במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.
 4. האתר לא יהא אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו לגולשים או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, מוצר, שירות וכו’ המופעים באתר. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של הגולש באתר.
 5. האתר בשום מקרה לא יהיה אחראי לנזק שיגרם לגולש באמצעות יצירת קשר עם שותפיו של האתר.
 6. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי, למעט בכפוף לקבלת אישור ו/או הסכמה מפורשת מראש ובכתב לכל פעילות מסחרית ובכפוף לתנאי ההסכם ו/או תנאי השימוש למשתמשים מסחריים.
 7. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 8. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
 9. בכל מקרה האתר לא ישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 10. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם ,(AS IS) לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לגולש או לנרשם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכיו.
 11. האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.

סודיות ופרטיות

 1. כל פרטיו האישים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של האתר.
 2. האתר לא יעביר פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.
 3. האתר לא יעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של האתר.
 4. למרות האמור לעיל, האתר יהא רשאי להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
 5. האתר יוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
 6. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי האתר ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר.
 7. האתר יהא רשאי לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”), על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
 8. בקיום מקרים שאינם בשליטתו של האתר ו/או הנובעים מכח עליון, האתר לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

דין ושיפוט

 1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
 2. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.
 3. הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.

צרו קשר

האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם.
פניות כאמור ניתן להעביר למשרדינו או לכתובת האימייל:
שדרות שאול המלך 39 תל אביב, בית הדר דפנה.
טלפון: 050-7565645
אימייל: contact@hakantina.com

 
דילוג לתוכן